यसमा कृषि लोकसेवा सम्बन्धि ज्ञानका साथै लोकसेवाको पाठ्यक्रम तथा सुचनाको बारेमा जानकारी लिन सकिने ।